20/11/2019 - 19:15

Đề nghị điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Cử tri quận Ô Môn, huyện Thới Lai đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát quy định pháp luật và xây dựng dự thảo quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố (trên cơ sở hợp nhất Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24-11-2014 và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND  ngày 2-10-2017 của UBND thành phố). Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện và cập nhật điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo theo quy định pháp luật đất đai hiện hành. Đồng thời, đã tổ chức lấy ý kiến sở, ngành, quận, huyện và cá nhân, tổ chức có liên quan đối với nội dung dự thảo quyết định theo đúng quy định.

Đến nay, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tham mưu trình UBND thành phố để xem xét ban hành quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố, làm cơ sở  tổ chức thực hiện theo quy định. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương thực hiện các thủ tục đất đai có liên quan đến tách thửa đất cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết