19/01/2021 - 21:57

Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết tiến độ thực hiện việc điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa cho phù hợp với thực tế của địa phương. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho người dân được tách thửa đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và hoàn thiện dự thảo quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, dự thảo đã được Sở Tư pháp thành phố thẩm định (báo cáo số 3305/BC-STP ngày 8-12-2020) và trình UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định theo quy định (Tờ trình số 3813/TTr-STNMT ngày 14-12-2020).

Tuy nhiên, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2020/NĐCP ngày 18-12-2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát lại nội dung của dự thảo quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất để đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.

Chia sẻ bài viết