22/06/2024 - 16:25

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng vận động xã hội hóa quá nhiều

Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh tình trạng vận động xã hội hóa trong trường học quá nhiều, tạo gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Cử tri đề nghị chấn chỉnh. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố như sau:

Sở GĐ&ĐT đã ban hành công văn về việc thực hiện các khoản thu năm học 2023-2024. Theo đó, hướng dẫn các cơ sở giáo dục (CSGD) triển khai thực hiện nghiêm Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS). Trong đó cần lưu ý phổ biến đến toàn thể CMHS nội dung Điều lệ Ban đại diện CMHS; làm rõ nhiệm vụ và quyền của CMHS, các thành viên tham gia ban đại diện CMHS, giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng các CSGD theo quy định.

Hiệu trưởng cùng với trưởng ban đại diện CMHS trường thống nhất quyết định kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí của Ban đại diện CMHS; không quy định mức thu kinh phí ủng hộ bình quân cho CMHS. Các khoản ủng hộ của CMHS phải theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu, phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại cuộc họp toàn thể CMHS lớp và các cuộc họp toàn thể ban đại diện CMHS trường.

Ban đại diện CMHS không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học để hỗ trợ cho các mục chi sau: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các CSGD, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể: CSGD xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt đối với CSGD mầm non, tiểu học, THCS; báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt đối với CSGD cấp THPT và các CSGD khác trực thuộc Sở GD&ĐT trước khi tổ chức vận động tài trợ. Kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ. Thành lập và hoạt động của Tổ tiếp nhận tài trợ thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; thông tin, tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch vận động tài trợ sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các CSGD làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các CSGD tổ chức xã hội hóa, ủng hộ tài trợ cho nhà trường theo đúng quy định…

Chia sẻ bài viết