24/08/2020 - 06:04

Đề nghị cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố như sau:

Thực hiện theo nhiệm vụ được giao, Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, gắn với thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) TP Cần Thơ năm 2020 và định hướng đến năm 2021. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về đẩy mạnh công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó, xác định 16 nội dung công việc chủ yếu, từng công việc giao cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện nhằm theo dõi tiến độ.

Thực hiện kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Đối với các công tác về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian giúp doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường. Cụ thể: (1) Cấp đăng ký doanh nghiệp rút ngắn từ 7 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc, phấn đấu giảm còn 2 ngày làm việc. Tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt trên 50,41% năm. (2) Đối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và không thực hiện lấy ý kiến bộ ngành, thực hiện trong 10 ngày làm việc, rút ngắn 5 ngày làm việc so với quy định. (3) Đối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, chỉ thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc (so với quy định là 5 ngày) sau khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư. Đối với các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc trường hợp phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc so với quy định là 10 ngày làm việc.

Thời gian tới, Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố quyết liệt hơn nữa trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết