16/07/2015 - 09:07

Đồng chí Trần Ngọc Châu, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh:

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đưa huyện Vĩnh Thạnh phát triển nhanh và bền vững

 

Hôm nay, ngày 16-7-2015, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, chính thức khai mạc. Với tinh thần "Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển", ĐH sẽ tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhằm đưa huyện phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong 5 năm tới. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này, đồng chí Trần Ngọc Châu, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết:

- 5 năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu ĐH Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, đạt bình quân 16,09%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần khu vực nông nghiệp, tăng dần khu vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Đến nay, GDP bình quân đầu người đạt 1.485 USD, tăng 2,06 lần so với năm 2010. Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng mở rộng cơ cấu mùa vụ và nâng cao giá trị sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp ước năm 2015 đạt 680 tỉ đồng, tăng 1,65 lần so với năm 2010; giá trị bán lẻ hàng hóa năm 2015 ước đạt 2.147 triệu đồng, tăng 30,28% so với năm 2010. Đến nay huyện có 2 xã được thành phố công nhận hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, huyện đã huy động được 7.125 tỉ đồng đầu tư phát triển, đạt 115,8% chỉ tiêu ĐH đề ra. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đến nay, huyện có 56/56 ấp văn hóa, 4/11 xã, thị trấn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,06% (giảm 3,87% so với năm 2010). Các chính sách tôn giáo, dân tộc được triển khai thực hiện tốt; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế như: kinh tế phát triển khá cao nhưng chưa vững chắc; lĩnh vực văn hóa – xã hội vẫn còn những mặt hạn chế, bức xúc chưa được giải quyết; tình hình an ninh chính trị từng lúc, từng nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế.

 Vĩnh Thạnh là huyện nông thôn ngoại thành, với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Xin đồng chí nói rõ hơn về những kết quả nổi bật trên lĩnh vực này thời gian qua?

- Phát huy thế mạnh của địa phương, nhiệm kỳ 2010-2015, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo đưa kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng mở rộng cơ cấu mùa vụ và nâng cao giá trị sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, đến năm 2014, toàn huyện đã xây dựng được xây dựng 41 cánh đồng lớn, với diện tích hơn 7.872 ha/ vụ; có trên 98% diện tích sản xuất lúa chất lượng cao; đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; năng suất lúa đạt 6,46 tấn/ ha; sản lượng đạt 412.750 tấn (tăng hơn 75.534 tấn so với năm 2010). BCH Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nhân dân để đẩy nhanh cơ giới hóa vào khâu thu hoạch, phơi sấy. Đến nay toàn huyện có 345 lò sấy (tăng 105 lò so với năm 2010); có 218 máy gặt đập liên hợp, đáp ứng được trên 80% diện tích sản xuất của toàn huyện (tăng 189 máy so với năm 2010). Diện tích cây màu phát triển khá, đàn gia cầm duy trì ổn định, chăn nuôi gia súc tăng 1,12 lần, đã xây dựng được mô hình nuôi heo công nghiệp; thủy sản phát triển trong vùng quy hoạch và tăng sản lượng 1,03 lần. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp nêu trên nên giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2014 đạt 2.869 tỉ đồng, tăng 2,03 lần so với năm 2010.

 Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2010-2015 đạt những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

- Có thể khẳng định, 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được BCH Đảng bộ huyện và các cấp ủy đảng chú trọng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Huyện ủy và các cấp ủy đảng đều triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên được nâng cao về mục tiêu, lý tưởng, quan điểm, lập trường cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy đảng, các ngành đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua đó đã từng bước đẩy lùi và ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng; giải quyết nhiều bức xúc của nhân dân… góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, đã cử 1 cán bộ đào tạo tiến sĩ, 7 cán bộ đào tạo thạc sĩ, 93 cán bộ được đào tạo đại học. Nhờ vậy đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ đại học tăng hơn 16% và đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tăng hơn 28% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được các cấp ủy đảng quan tâm, đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 90 trường hợp vi phạm. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, phân định rõ chức năng và nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo và mang lại kết quả khá tích cực. Việc củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể được quan tâm. Đến nay, huyện đã tập hợp được 75.579 đoàn viên, hội viên vào các tổ chức đoàn thể, chiếm tỷ lệ 65,47% dân số.

 Xin đồng chí cho biết dự kiến những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và khâu đột phá để phát triển huyện trong 5 năm tới mà BCH Đảng bộ sẽ trình ĐH xem xét, quyết định?

- BCH Đảng bộ huyện dự kiến mục tiêu trong 5 năm tới là tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy sức mạnh tổng hợp tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng cây, con chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường, đạt hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện cho thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển; thực hiện đồng bộ các chính sách văn hóa - xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từng bước đưa huyện phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

 Nhiệm kỳ qua, huyện Vĩnh Thạnh đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: ANH DŨNG

Để đạt được mục tiêu trên, BCH Đảng bộ đề ra các giải pháp lãnh đạo tổ chức lại sản xuất, bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp cho từng vùng theo quy mô hàng hóa tập trung với mô hình sản xuất hiệu quả; đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất và chế biến. Tiếp tục mở rộng mô hình cánh đồng lớn gắn với hợp đồng liên kết cùng các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân; thực hiện quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn sạch, an toàn; nhân rộng diện tích sản xuất lúa giống; chú trọng sản xuất luân canh lúa – màu ở những nơi có điều kiện và theo quy hoạch vùng. Tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật tưới và sơ chế, bảo quản sản phẩm gắn với liên kết đầu ra; nhân rộng các mô hình trồng nấm hiệu quả gắn với thị trường đầu ra. Tập trung xây dựng, củng cố hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho 12.000-15.000 ha. Chỉ đạo tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức bán công nghiệp, các mô hình VAC, VACR; đẩy mạnh chăn nuôi bò thịt. Chỉ đạo xây dựng hoàn thành các chợ loại II, III và quy hoạch các chợ theo hướng phù hợp với nhu cầu mua bán; ưu tiên phát triển thương mại – dịch vụ tại khu trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành nghề thu hút lực lượng lao động trên địa bàn, chế biến nông sản, thức ăn gia súc phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Nhất là tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dọc theo tuyến kênh Cái Sắn và Tỉnh lộ 919. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn bảo đảm đến năm 2020 mặt cứng đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung các giải pháp, nhất là huy động sức mạnh nội lực của nhân dân đóng góp để đến năm 2020 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và dân tộc; tăng cường tiềm lực về quốc phòng – an ninh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc NQTW4…

 Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết