08/02/2012 - 14:40

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, không thể sáo mòn

Ngày 7-2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tình hình công tác tuyên giáo năm 2011 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong năm qua, mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế, nhưng công tác tuyên giáo đã đạt đuợc những kết quả rất đáng kể, khá toàn diện, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Ngành Tuyên giáo đã tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tham mưu, ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, tài liệu học tập nghị quyết. Ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng lớn việc tham mưu về lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa văn nghệ, khoa giáo và thông tin đối ngoại, thường xuyên nắm tình hình, đề xuất giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cụ thể... Công tác tuyên giáo đã bám sát để tuyên truyền, chỉ đạo và định hướng tuyên truyền về các hoạt động của Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương, cổ động các phong trào, sự kiện quan trọng, định hướng dư luận trước những vấn đề “nóng”, nổi cộm và bức xúc trong xã hội; tổ chức đấu tranh nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và các chủ trương lớn của Nhà nước ta...

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước, đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu, ngành tuyên giáo cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2012 và các năm tiếp theo, nắm bắt đúng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo đã đề ra một cách bài bản, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Tổng Bí thư lưu ý: Cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục lý luận chính trị, nhằm giữ vững sự kiên định, sự trung thành với lý tưởng của Đảng, chú ý công tác tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, phát huy hiệu quả các phương tiện báo chí, đặc biệt là báo mạng. Mục tiêu là phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Năm 2012, cần tập trung thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành, nhất là Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bổ sung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các vấn đề về phát triển giáo dục, khoa học... vừa tham mưu đề xuất, vừa triển khai tổ chức thực hiện, cả tuyên truyền đối nội và đối ngoại, biểu dương mặt tích cực và đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bác bỏ các quan điểm thù địch.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Ngành cần chủ động, thường xuyên, nhạy bén hơn trong việc thực hiện các Nghị quyết liên quan đến ngành như công tác lý luận, công tác báo chí, công tác văn học nghệ thuật, xây dựng đội ngũ trí thức; cụ thể hóa và thể chế hóa để thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương những mặt tốt, những nơi làm tốt, phê phán những hiện tượng tiêu cực và xử lý nghiêm những sai phạm, phối hợp tốt giữa các lực lượng thông tin tuyên truyền, tránh tình trạng báo này nói thế này, báo kia nói thế kia.

Năm 2012, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu việc xây dựng nghị quyết của Trung ương về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm 2012; tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng...; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; chăm lo công tác xây dựng nội bộ ngành.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết