24/04/2009 - 22:43

Đồng chí Trương Tấn Sang

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phòng ngừa và ngăn chặn từ xa các hiện tượng tiêu cực

* Kỳ họp thứ 24 của Ủy ban kiểm tra Trung ương lưu ý các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp khẩn trương giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc

Ngày 24-4, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả kiểm tra đã giúp các tổ chức đảng phát hiện nhiều sơ hở trong lãnh đạo, quản lý, những thiếu sót để điều chỉnh, bổ sung, giúp cán bộ, đảng viên phòng ngừa, ngăn chặn, sửa chữa khuyết điểm, sai lầm để tiến bộ; đồng thời phát hiện một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, kịp thời xử lý đúng mức, đúng nguyên tắc, phương châm, quy định của Điều lệ Đảng, góp phần làm trong sạch đội ngũ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phòng ngừa và ngăn chặn từ xa các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Khối trong sạch vững mạnh, xây dựng, cơ quan đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối, theo đồng chí Trương Tấn Sang, cần tập trung vào một số nhiệm vụ. Trước hết là tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, UBKT các cấp và các ban tham mưu của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, coi công tác kiểm tra, giám sát là chức năng, phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. Các cấp ủy Đảng trong Khối quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, để nhận thức đúng, đầy đủ về các mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát. Căn cứ chương trình kiểm tra năm 2009 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng bộ Khối, các tổ chức đảng trong Khối cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009 và đến hết nhiệm kỳ cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị và tổ chức, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đạt kết quả cao. Trước hết, cần kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng được phân loại hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp, những đơn vị có vị trí trọng yếu, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng...

Báo cáo sơ kết do đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy khối trình bày nêu rõ: Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với mục tiêu “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Đảng bộ Khối tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hoạt động ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, ngân sách nhà nước; những lĩnh vực nhạy cảm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, đặc biệt là đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối tăng cường phối hợp giữa với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Khối; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, đội ngũ cán bộ kiểm tra....

Trong 2 năm 2007-2008, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 381 cuộc kiểm tra tại 414 tổ chức đảng và 1.945 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ chính trị và chấp hành Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát đối với 18 tổ chức đảng trực thuộc, 6 tổ chức đảng ở ngoài nước về công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết của Trung ương; kiểm tra 24 tổ chức đảng trực thuộc về việc kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp theo Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT của các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 60 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra đã phát hiện 6 tổ chức đảng có vi phạm, 36 đảng viên có vi phạm, đã xem xét, xử lý kỷ luật 30 đảng viên. Việc giám sát của UBKT các cấp được thực hiện thường xuyên, nền nếp. UBKT Đảng ủy Khối đã thực hiện 61 cuộc giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới; UBKT các cấp đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 238 tổ chức đảng cấp dưới và 2.074 đảng viên. Từ khi thành lập đến hết năm 2008, Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 135 đảng viên; vi phạm chính là sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tuy đã có chuyển biến tích cực, nhưng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối vẫn cần khắc phục một số tồn tại như: chương trình kiểm tra giám sát còn chung chung, giám sát chuyên đề còn ít; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm...

* Kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã diễn ra từ ngày 13 đến 24-4, tại Hà Nội đã kết thúc, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp qua 12 cuộc hội thảo trong phạm vi cả nước vào Dự thảo Đề án “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã soạn thảo và thông qua Hướng dẫn, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy chế hoạt động của Ban Tuyên truyền; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và 5 cán bộ chủ chốt gồm: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và 3 đồng chí trong Ban cán sự Đảng, Thường trực UBND về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho các dự án; một đồng chí cấp tướng trong Quân đội về chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; một đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kinh tế về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, quản lý xuất nhập khẩu, gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã thẩm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo ngành của đồng chí nguyên Thứ trưởng một Bộ, nay là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong số đảng viên được kiểm tra, làm rõ trên, UBKT Trung ương sẽ kiến nghị xử lý theo thẩm quyền một số đồng chí có vi phạm.

UBKT Trung ương thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo về Đảng theo thẩm quyền và đề nghị thi hành kỷ luật hành chính đối với 3 đồng chí, trong đó có một đồng chí cấp tướng trong Quân đội; một đồng chí nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và một đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật cách chức Tỉnh ủy viên 4 trường hợp, trong đó có một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, hai giám đốc sở, một đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh đoàn. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật nêu trên đã thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm phải xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng.

UBKT Trung ương xem xét kết quả giám sát đối với một cơ quan báo Đảng và ba Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về tài chính Đảng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản.

UBKT Trung ương giải quyết tố cáo đối với 4 trường hợp cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có một đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng; một đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; một đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và một đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh.

UBKT Trung ương xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền 14 trường hợp, trong đó giữ nguyên hình thức kỷ luật 6 trường hợp; thay đổi hình thức kỷ luật 4 trường hợp; xóa kỷ luật 2 trường hợp; xem xét đề nghị 1 trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị và kiến nghị thành lập Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Bí thư đối với một đồng chí nguyên cán bộ ở một cơ quan Bộ nay đã nghỉ hưu.

Qua thực hiện các nhiệm vụ, UBKT Trung ương đã thể hiện sự thận trọng, khách quan, công minh khi xem xét, kết luận các vụ việc. UBKT Trung ương lưu ý cấp ủy, UBKT các cấp trong năm 2009 cần khẩn trương giải quyết dứt điểm, triệt để các vụ việc nổi cộm, bức xúc, các tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, các vụ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhằm phục vụ tốt cho Đại hội Đảng ba cấp trong năm 2010.

Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương xem xét, quyết định một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ thuộc cơ quan UBKT Trung ương.

THANH HÒA – HƯƠNG THÙY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết