26/12/2008 - 09:03

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến rõ nét cả nhận thức và hành động trong toàn Đảng

Chiều 25-12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2008 đã kết thúc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến rõ nét cả nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Chất lượng công tác kiểm tra có nâng lên, xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm minh, đồng bộ hơn giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý pháp luật, có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế sai phạm trong cán bộ, đảng viên. Số đảng viên vi phạm giảm và ít nghiêm trọng hơn, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác giám sát là một chức năng, nhiệm vụ mới nhưng các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã coi trọng thực hiện, đạt kết quả bước đầu.

Nêu rõ những khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Năm 2009 cần triển khai thật tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề ra, cần phải quán triệt các quan điểm: Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành, không thể thiếu được của một tổ chức đảng, của mỗi cấp ủy; đề cao việc phòng ngừa vi phạm; đi đôi với xử lý vi phạm phải phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và phát huy; kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, xử lý phải kịp thời, nghiêm minh để răn đe, giáo dục khi phát hiện có vi phạm.

Đồng chí Trương Tấn Sang đã nêu rõ một số nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong năm 2009: Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đề cao tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết, Điều lệ Đảng, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, làm cho các tổ chức Đảng trong toàn Đảng nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Cần tập trung hơn nữa hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước đang còn thiếu hoặc không còn phù hợp; hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định về công tác kiểm tra Đảng.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết