15/04/2018 - 19:00

Đồng chí Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ:

Công khai, dân chủ trong công tác đảng, chính quyền...

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, các cấp ủy đảng cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhóm giải pháp của Trung ương đã nêu. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần nhấn mạnh việc công khai, minh bạch, dân chủ trong tất cả các khâu, các nội dung đối với công tác Đảng, công tác chính quyền, các phong trào thi đua, chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Thực tế cho thấy, nơi nào dân chủ được phát huy thì phát động được phong trào quần chúng, tạo nên động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở cụ thể hóa, thống nhất trong công tác triển khai, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của cấp ủy, chính quyền; đồng thời, nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương, nòng cốt của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; cán bộ, đảng viên đương nhiệm, có chức vụ... Từ đó, góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Song song đó là thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, cầu thị; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên soi rọi với các nội dung của NQTW4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời gắn chặt với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, quần chúng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền đoàn thể, các ngành, các cấp… xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo tôi, để thực hiện vấn đề trên hiệu quả, cấp ủy chi bộ phải chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động rõ ràng, cụ thể. Đồng thời, tạo cơ chế khuyến khích cán bộ, đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, tập thể vững mạnh. Từng cán bộ, đảng viên phải tự trau dồi trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong gương mẫu… Từ đó, tỏ rõ lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết