29/07/2013 - 22:28

ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Công bố danh sách Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29-7, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam thảo luận tại tổ góp ý kiến về một số nội dung: chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2013- 2018; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công bố danh sách Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI xác định một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: Phấn đấu đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Hàng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. 100% số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng tư vấn pháp luật hoặc Tổ tư vấn pháp luật.

Bốn chương trình hành động được Đại hội XI Công đoàn Việt Nam xác định là: “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”; “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu cơ bản nhất trí với chỉ tiêu phấn đấu Đại hội đề ra. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. Các đại biểu đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần chủ động tham mưu với Nhà nước, Chính phủ tạo cơ chế yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu đề ra.

Thảo luận vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các đại biểu cho rằng: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn đã đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp, trên cơ sở đó phân công, phân cấp hợp lý cho từng cấp. Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung những vấn đề phù hợp với tình hình mới. Các quy định của Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam tăng cường trách nhiệm của công đoàn các cấp; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm người đứng đầu.

Đại hội đã công bố danh sách 172 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XI. Chiều tối 29-7, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Ngày 30-7, Đại hội công bố kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI và tiến hành phiên bế mạc.

KHIẾU TƯ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết