04/10/2017 - 23:13

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống: Đẩy mạnh tự chủ, xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế

(CT)- Ngày 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Theo quy định đến năm 2021, TP Cần Thơ phải thực hiện tinh giản tối thiểu 2.529 trường hợp. Trong đó, công chức hành chính là 212 trường hợp; viên chức: 2.317 trường hợp. Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã đề nghị Bộ Nội vụ thẩm tra 181 trường hợp, kết quả đã tinh giản 131/2.529 chỉ tiêu (đạt 5,17%). Cụ thể, khối hành chính: 10 trường hợp; công chức cấp xã: 8 trường hợp; đơn vị sự nghiệp công lập: 113 trường hợp. 

Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; sáp nhập, hợp nhất, giải thể các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất việc thành lập mới các phòng, ban chuyên môn; nghiên cứu sáp nhập các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc nếu có nhiều chức năng, nhiệm vụ giống nhau để giảm đầu mối, thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động. Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế CBCCVC, lao động hợp đồng; bảo đảm không tăng tổng biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chấm dứt ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống cho rằng, công tác sắp xếp tổ chức chưa thấy rõ sự chuyển biến, việc tinh giản biên chế của thành phố còn rất khiêm tốn. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lãnh đạo các sở, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát mạng lưới đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đó đơn vị nào chưa cần thiết thì cắt giảm, số còn lại cần thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện. Đồng thời, trong năm 2017, phải hoàn thành xây dựng đề án sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp ở các quận, huyện, đến đầu năm 2018 bắt đầu triển khai thực hiện. Sở Y tế thành phố cần nỗ lực xây dựng đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, như: Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe… Đối với việc tinh giản biên chế, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ, xây dựng đề án vị trí việc làm, làm cơ sở tinh giản biên chế.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết