09/04/2012 - 22:18

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

(TTXVN)- Ngày 9-4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Lắng nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu kết luận. Về Đề án tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, Chủ tịch nước cho rằng đề án đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu và phương hướng, nhiệm vụ của cải cách tư pháp nêu trong Kết luận 79-KL/TW, Nghị quyết 49-NQ/TW và các văn kiện của Đảng. Quá trình xây dựng đề án đã thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương. Tuy nhiên đề án cũng cần nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa lại một số nội dung về mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ như ý kiến tham gia của các thành viên và Thường trực Ban Chỉ đạo. Mô hình tổ chức lại cơ quan điều tra sau năm 2015, cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu như đề xuất của các thành viên và Thường trực Ban Chỉ đạo. Đi kèm với mô hình trên cần nêu rõ các điều kiện về tổ chức, con người, điều kiện vật chất để chuẩn bị thực hiện theo lộ trình của giai đoạn sau 2015. Về Đề án “Hoàn thiện thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” và Đề án “Mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Chủ tịch nước nêu rõ, đề án cần bổ sung nội dung về quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án và cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa việc đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội với việc đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung theo tinh thần Nghị quyết 49. Về việc chuẩn bị thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Chủ tịch nước cho rằng, việc thực hiện chủ trương tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 49-NQ/TƯ và Kết luận 79-KL/TƯ của Bộ Chính trị là một chủ trương đúng đắn và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong tiến trình cải cách tư pháp.

Chia sẻ bài viết