12/08/2023 - 23:30

Chủ động “đề kháng” trước thông tin xấu, độc 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Các cấp ủy đảng quận Ô Môn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ: đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác rộng khắp; kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng xã hội…, 5 năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên địa bàn quận đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở quận Ô Môn đạt nhiều kết quả tích cực. Trong ảnh: Quận ủy Ô Môn sơ kết 5 năm thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, 5 năm qua, các cấp ủy đảng quận Ô Môn triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Ðảng ủy phường Thới An, Ðảng ủy phường đã củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở; thành lập Tổ nghiên cứu dư luận xã hội phường để thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, triển khai các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước kịp thời đến nhân dân. Tổ nghiên cứu dư luận xã hội phường theo dõi nắm bắt các vấn đề bức xúc nổi cộm được nhân dân quan tâm, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch, qua đó kiến nghị, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết...

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tôn giáo phường, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường thường xuyên phối hợp các chức sắc, chức việc thống nhất kế hoạch, chương trình hoạt động đạo sự hằng năm. Ðồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch, kẻ xấu. Từ đó, hầu hết người dân nói chung, tín đồ tôn giáo nói riêng trên địa bàn phường tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, không bị kẻ xấu kích động, lôi kéo làm việc sai trái, vi phạm pháp luật.

Ðồng chí Hồ Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận, cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ô Môn ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Ðảng, chính quyền, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Thời gian gần đây, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phần tử xấu tiếp tục lợi dụng các vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước để đăng tải tin, bài viết có nội dung xuyên tạc nội bộ, tạo dư luận trái chiều trong quần chúng nhân dân. Nhằm đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch, quận Ô Môn luôn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên và người dân biết thực hiện; thông tin về âm mưu, thủ đoạn, hình thức, nội dung chống phá của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên và người dân cảnh giác, đề phòng.

Trong công tác tuyên truyền, ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, hội họp, tuyên truyền miệng, lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Chính trị quận; các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận đã xây dựng nhiều trang, tài khoản mạng xã hội hoạt động rất hiệu quả để mở rộng và lan tỏa thông tin tích cực, chia sẻ những thông tin chính thống. Từ năm 2019 đến nay, các trang mạng xã hội do các ban, ngành quận quản lý đã đăng tải hơn 1.000 tin bài có nội dung tích cực và phản bác các quan điểm sai trái và thù địch, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và người dân theo dõi, cảnh giác. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn quận đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn quận.

Theo đồng chí Hồ Thị Kim Loan, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kiến nghị, đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc chính đáng được nhân dân quan tâm; duy trì và nâng cao chất lượng trang fanpage, Facebook do quận quản lý nhằm đưa cho công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức phòng và kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, các hành vi tiêu cực. Song song đó là tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc, địa phương, đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất giữa Ðảng với nhân dân, củng cố niềm tin, bồi dưỡng ý chí, tình cảm, động viên, cổ vũ nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh...

Chia sẻ bài viết