27/10/2011 - 15:03

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

(TTXVN)- Nhằm tăng cường hiệu lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh và nhân dân về an toàn thực phẩm, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 08-CT-TW ngày 21-10-2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân, các hiệp hội ngành nghề thực phẩm quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị phải chú trọng đến việc quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với đời sống xã hội, đến sức khỏe con người, sự phát triển nòi giống và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Mọi người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn và có nghĩa vụ đảm bảo an toàn thực phẩm. Thường xuyên chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nhằm nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Chỉ thị nhấn mạnh đến yêu cầu chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách và pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Củng cố tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo Chỉ thị của Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật An toàn thực phẩm thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí từng đối tượng, từng vùng, nhất là người dân vùng nông thôn, miền núi. Phát động phong trào rộng khắp và duy trì việc thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tạo sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức quán triệt, xây dựng các chương trình và kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị này.

Chia sẻ bài viết