12/11/2012 - 14:49

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG:

Chân thành, thẳng thắn, cầu thị trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Sau khi Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Thành ủy kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cũng lần lượt tổ chức kiểm điểm. Trong đợt kiểm điểm này, những khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân được đưa ra phân tích, mổ xẻ và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể...

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 của tập thể BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng tiến hành trong thời gian hơn 1 ngày. Tập thể BTV Đảng ủy Khối đã phân tích chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới. Theo đồng chí Lê Việt Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, 16 lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đánh giá, chỉ ra những ưu, khuyết điểm của BTV Đảng ủy Khối. Trong đó, các ưu điểm của tập thể BTV Đảng ủy Khối được ghi nhận là: thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. BTV Đảng ủy Khối chú trọng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc thực hiện quy hoạch cán bộ đúng theo quy định, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Thành ủy Cần Thơ
kiểm điểm theo tinh thần NQTW4.

 

BTV Đảng ủy Khối cũng nghiêm túc kiểm điểm về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV thời gian qua còn có những mặt hạn chế, như: Phương pháp lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng của BTV chưa thật sự đổi mới, chất lượng triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết cấp trên đối với đảng viên và các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối chưa cao. Trong lãnh đạo, từng lúc việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; một số đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, giảm sút niềm tin trong nhân dân. BTV Đảng ủy Khối chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về lý luận chính trị, chuyên môn, nên khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ còn tình trạng hụt hẫng, chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch và quản lý cán bộ để có giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của TP Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay. BTV Đảng ủy Khối chưa kịp thời chấn chỉnh một số TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối nhiều năm liền không đạt trong sạch, vững mạnh; công tác tham mưu đề xuất với Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng còn hạn chế, đôi lúc chưa kịp thời, nhất là giải quyết một số vụ việc vi phạm của cán bộ, đảng viên còn chậm, kéo dài, không dứt điểm. Trong lãnh đạo điều hành từng lúc từng thành viên BTV chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, năng lực...

Tại hội nghị kiểm điểm cá nhân Ủy viên BTV Đảng ủy Khối có 40 lượt ý kiến đóng góp cho 6 đồng chí Ủy viên BTV chuyên trách. Bên cạnh nêu lên những mặt ưu điểm, các ý kiến góp ý, bổ sung, phân tích rõ khuyết điểm của các cá nhân, như: Một vài đồng chí ít đi cơ sở; chưa sắp xếp công việc khoa học nên hiệu quả chưa cao; cần tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện ở cơ sở để có biện pháp giải quyết cụ thể; từng Ủy viên BTV phải thật sự là tấm gương mẫu mực để các cấp ủy và đảng viên cấp dưới noi theo…Trên cơ sở phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, BTV Đảng ủy Khối đã đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới là: BTV Đảng ủy Khối tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; có biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những đảng viên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, suy thoái đạo đức, lối sống để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm, dứt điểm, không để kéo dài. BTV Đảng ủy Khối sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để quy hoạch, đào tạo cán bộ theo phân cấp; củng cố các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong nhận xét đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm phải thực hiện một cách chặt chẽ, khách quan, chính xác; tránh tình trạng nể nang, mang tính hình thức. Ủy viên BTV Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, làm việc, tăng cường đi cơ sở, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến của các TCCSĐ để giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm, không để xảy ra tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. BTV Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ, mạnh dạn phê phán, đấu tranh với mọi tiêu cực sai trái, nhằm hạn chế cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật…

Theo chỉ đạo của BTV Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cũng đã và đang tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đúng quy định. Theo đồng chí Châu Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong kiểm điểm, tập thể và cá nhân Ban Giám đốc, BTV Đảng ủy Sở nhìn nhận những hạn chế thời gian qua là: Phương pháp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng của BTV Đảng ủy Sở chưa thật sự đổi mới; chất lượng triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cấp trên chưa cao. Trong lãnh đạo, Ban Giám đốc, BTV từng lúc thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên nên còn một số đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, lối sống nên còn tình trạng thực dụng, tư lợi; công tác đánh giá cán bộ công chức đôi lúc chưa khách quan. BTV Đảng ủy chưa chủ động tham mưu với các cơ quan liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn, nên khi bổ nhiệm, đề bạt cán bộ còn tình trạng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV từng lúc chưa bám sát nội dung quy chế làm việc đã đề ra; giải quyết một số vụ việc vi phạm của cán bộ, đảng viên còn chậm, chưa dứt điểm. Bên cạnh đó, một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa tốt; phong cách lãnh đạo của cán bộ ở một số đơn vị chưa gương mẫu, cơ chế lãnh đạo còn lỏng lẻo. BTV Đảng ủy Sở chưa thường xuyên đi cơ sở…Qua kiểm điểm, Ban Giám đốc, BTV Đảng ủy Sở đã đề ra những giải pháp khắc phục cụ thể.

Hiện nay, các cấp ủy cơ sở cũng đang hoàn tất việc lấy ý kiến của các tập thể và cá nhân đóng góp cho cấp ủy; chuẩn bị kỹ bản kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo quy định; đồng thời quán triệt trong chi ủy, đảng viên khi kiểm điểm phải phát huy dân chủ, thẳng thắn, mạnh dạn nêu ra những khuyết điểm để phân tích tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục hữu hiệu. Đồng chí Lê Văn Mến, Bí thư Chi bộ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, cho biết: "Chi ủy đang hoàn tất việc tổng hợp các ý kiến đóng góp cho tập thể và cá nhân chi ủy. Trên cơ sở đó, chi ủy hoàn chỉnh bản kiểm điểm của tập thể chi ủy. Những hạn chế, khuyết điểm theo các ý kiến đóng góp tới đây trong đợt kiểm điểm chi ủy sẽ đưa ra phân tích, mổ xẻ để có biện pháp khắc phục cụ thể…". Đảng viên Lê Văn Út, Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, nói: "Trong đợt kiểm điểm này, tôi sẽ mạnh dạn góp ý nêu lên những ưu điểm cũng như khuyết điểm nhằm giúp cho tập thể, các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với cá nhân tôi, tôi hy vọng qua kiểm điểm, được các đồng chí phân tích, tôi sẽ thấy được những hạn chế để sửa chữa, hoàn thiện mình hơn. Tôi thấy mình cần phải học tập nhiều hơn nữa để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới".

Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, thời gian kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 tại các cấp ủy, đảng viên trực thuộc Đảng ủy sẽ hoàn tất vào cuối 11-2012. Đồng chí Lê Việt Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng, cho biết: "Nhằm đảm bảo việc kiểm điểm nghiêm túc, đạt chất lượng, BTV Đảng ủy Khối phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban chuyên trách Đảng ủy Khối tham dự, chỉ đạo và theo dõi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cơ sở đảng trực thuộc. Qua việc kiểm điểm nghiêm túc sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng".

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết