08/08/2019 - 20:12

Cần Thơ phấn đấu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

(CT)- Chiều 8-8-2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tổng Biên tập Báo Cần Thơ phát biểu tham luận về công tác tuyên truyền tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa, con người Cần Thơ phát triển toàn diện với những đức tính tốt đẹp, xây dựng lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"... Cần Thơ hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ vào việc xây dựng con người Cần Thơ theo chuẩn mực "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra. Các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng nhiều gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...Kết quả, hàng năm có trên 69.190 gương người tốt, việc tốt được công nhận. Bên cạnh đó, thành phố còn tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Đồng thời, đầu tư nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị và văn hóa nông thôn mới…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn những hạn chế như: Công tác phối hợp hoạt động quản lý về phát triển văn hóa, con người chưa được thực hiện chặt chẽ; đời sống văn hóa của nhân dân chưa đồng đều; công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất thiếu đồng bộ; nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa còn thiếu; công tác sáng tác văn học, nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật…

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 2-5-2019 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị.

Tại hội nghị, các địa phương, sở, ngành như: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, quận Ninh Kiều, Thành Đoàn, Báo Cần Thơ, quận Bình Thủy, huyện Thới Lai… đã báo cáo các tham luận về những kết quả, mô hình nổi bật cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 33.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của các đại biểu, yêu cầu các phòng, ban của Thành ủy, đơn vị chức năng quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành thành phố quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 33, gắn với việc thực hiện hiện tốt Nghị quyết số 14-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong hoạt động quản lý về phát triển văn hóa, con người; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa nghệ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và nhân dân thành phố đối với việc tổ chức và quản lý văn hóa… Mặt khác, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân đều được thụ hưởng văn hóa, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn…

Tin, ảnh: Lệ Thu

Chia sẻ bài viết