24/03/2011 - 09:10

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Cần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ

Ngày 23-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011. Dự Hội nghị có đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Năm vừa qua, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn công việc: Đã tham mưu giúp BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực tổ chức, nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng. Các lĩnh vực công tác tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được triển khai thực hiện tích cực, đạt một số kết quả tốt.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác này như: tổ chức của một số cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa thật rõ ràng. Việc đổi mới một số mặt của công tác cán bộ còn chậm, thiếu tầm nhìn xa; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người có đức, có tài...

Trong công tác cán bộ, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cần tham mưu cho cấp ủy đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, thật sự phát huy dân chủ, khách quan, công tâm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày các báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức xây dựng Đảng năm 2011 và Báo cáo đề dẫn về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị thi hành Điều lệ Đảng, dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Các tham luận tại Hội nghị tập trung nêu rõ các nguyên nhân cơ bản của những mặt được, những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, nhất là giải pháp có tính đột phá về các lĩnh vực: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 24-3.

Chia sẻ bài viết