18/06/2008 - 20:40

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ:

Cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc

Thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, ngày 31-01-2008, của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhà nước, thời gian qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ, việc chấp hành thời giờ làm việc của CBCCVC đã tương đối tốt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận CBCCVC chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; vi phạm các quy định về giờ giấc làm việc, như đi muộn về sớm, dùng thời gian “công” để giải quyết việc riêng… Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, xung quanh vấn đề này. Đồng chí cho biết:

- Việc quy định chế độ thời giờ làm việc của CBCCVC đã được quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, do việc quản lý lao động của một số Thủ trưởng cơ quan hành chính và ý thức tự giác chấp hành, tinh thần trách nhiệm của CBCCVC chưa cao, làm lãng phí thời giờ làm việc và ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị 05/2008/CT-TTg để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 Cán bộ Văn phòng UBND thành phố tham gia tập huấn các kỹ năng hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc trong thực tế. Ảnh: THANH NHỊ

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, UBND thành phố đã có Công văn số 932/UBND-TH ngày 14 tháng 02 năm 2008 về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt trong lãnh đạo các ngành, các cấp và các địa phương. UBND thành phố cũng đã giao cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm triển khai đến từng CBCCVC, để nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng giải quyết công việc trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua thực hiện Chỉ thị, đã tạo được chuyển biến đáng kể về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc của CBCCVC. Đại đa số CBCCVC của thành phố đã ý thức làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện cũng còn một bộ phận không nhỏ CBCCVC chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; ý thức kỷ luật lao động chưa cao; vi phạm các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, ảnh hưởng đến uy tín của CBCCVC và đơn vị... Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm trên là do người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa chú trọng xây dựng nội quy, quy chế làm việc và quản lý thời giờ làm việc; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của CBCCVC Nhà nước còn yếu kém; việc xử lý CBCCVC vi phạm giờ giấc làm việc chưa nghiêm.

* Thưa đồng chí, thời gian tới, UBND thành phố có biện pháp gì để khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm vừa nêu?

- Để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm này, cùng với việc thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ CBCCVC tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND thành phố yêu cầu: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng quy chế, nội quy làm việc, đồng thời phải quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; phân công lao động hợp lý và tổ chức kiểm soát tốt quá trình lao động của CBCCVC; thực hiện nghiêm chế độ họp trong cơ quan theo hướng cắt giảm các cuộc họp, nếu không cần thiết thì không tổ chức họp, để dành thời gian đi cơ sở... Đối với CBCCVC phải chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc để giải quyết việc cá nhân, không đi muộn, về sớm; không chơi game trong giờ làm việc; không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc.

* Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, UBND thành phố đã giao cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm giám sát, phát hiện, xử lý đối với trường hợp vi phạm?

- Trong cơ quan Nhà nước, mỗi CBCCVC cũng đồng thời là một đoàn viên công đoàn. Do vậy, theo tôi, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn trong đơn vị, giúp CBCCVC nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ lao động và trách nhiệm của mình, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc. Tổ chức công đoàn và thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng là “đầu mối” theo dõi, giám sát CBCCVC làm việc. Kết thúc hàng tháng, quý, năm, khi tổ chức bình xét, khen thưởng, tổ chức công đoàn và thủ trưởng đơn vị căn cứ vào kết quả thực tế công tác của từng CBCCVC, để bình xét khen thưởng, nâng lương, đề bạt hoặc cử đi học tập,...

Đối với việc CBCCVC vi phạm về giờ giấc làm việc ở phạm vi bên ngoài cơ quan, như đi mua sắm, ngồi quán... cần phải có sự hợp tác của quần chúng, mới có thể phát hiện, xử lý triệt để. Khi có CBCCVC vi phạm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm, xử lý nghiêm theo đúng quy định về quản lý CBCCVC.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ là cơ quan giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công vụ, công chức; do đó, Sở Nội vụ có quyền thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành thời giờ làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Yêu cầu Sở Nội vụ có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ này.

* Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ giờ giấc làm việc, thành phố có giải pháp gì khác để nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc?

- CBCCVC muốn làm việc nhanh, chính xác phải có hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ. Lâu nay, thành phố đã thực hiện khá tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính. Máy vi tính và mạng nối kết đã được thành phố trang bị đều khắp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Vấn đề còn lại là kỹ năng, thao tác vận hành ứng dụng công nghệ thông tin của CBCCVC. Mỗi CBCCVC phải tự học tập, nâng cao trình độ, làm việc phải có kế hoạch, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ hành chính... để đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết công việc của cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

* Xin cảm ơn đồng chí !

NGUYỄN THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết