18/05/2020 - 05:49

Các giải pháp xây dựng thương hiệu, quản lý nông sản

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị Sở Công thương cho biết những công việc cụ thể sẽ hỗ trợ nông dân trong xây dựng thương hiệu nông sản, quản lý nông sản thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới? Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong thời gian tới, Sở Công thương phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ hỗ trợ cho nông dân xây dựng thương hiệu và quản lý nông sản bằng ứng dụng công nghệ. Cụ thể như sau:

- Kịp thời có những dự báo thông tin về nhu cầu thị trường, nhất là thị trường nước ngoài, tình hình giá cả, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, công nghệ kỹ thuật mới, tác động vào nông vụ để phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, giúp nông dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng thương hiệu, hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của thành phố gắn với truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nhằm tạo được sự nhận diện nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với sản phẩm của địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của hàng hóa nông sản.

Riêng lĩnh vực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với truy xuất nguồn gốc, hiện nay, cơ quan chủ trì thực hiện là Sở Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định số 100/QĐ-TTg, ngày 19-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc). Đối với việc đăng ký thương hiệu sản phẩm, chức năng quản lý nhà nước thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Do đó, Sở Công thương đề nghị Sở khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ nông dân.

- Thực hiện tác động doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ để sớm nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Điều này chỉ ra rằng, các doanh nghiệp cần phải thay đổi và phải tổ chức chức sản xuất sản phẩm sạch, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm…

Chia sẻ bài viết