10/10/2012 - 22:55

Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5:

Các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả

Ngày 10-10, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5, thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2013; thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2013 do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương khẳng định: trong những năm qua, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và của Chính phủ, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả nhất định. Tình hình kinh tế- xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. Các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đã tiếp tục phát huy hiệu quả. Lãi suất tín dụng giảm, cơ cấu tín dụng có chuyển biến theo hướng tăng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ… An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra tình hình kinh tế xã hội vẫn còn tồn tại, hạn chế: Kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc; vẫn còn nguy cơ lạm phát cao trở lại. 5 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội cơ bản có nhiều khả năng không đạt kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra; đời sống của một bộ phận dân cư gặp khó khăn; tình trạng tham nhũng và các tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp…

Mục tiêu tổng quát năm 2013 được xác định là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị- xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá Báo cáo đã thể hiện tương đối đầy đủ, đã khắc phục được hạn chế của các năm trước đó là cân đối hài hòa giữa đánh giá về kinh tế và xã hội. Các ý kiến tại phiên họp đã cung cấp nhiều thông tin để đánh giá rõ hơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị những chỉ tiêu giảm, không đạt được cần được phân tích rõ, phân tích đúng thực trạng của nền kinh tế. Qua các ý kiến đóng góp để ban soạn thảo rà soát, điều chỉnh góp phần hoàn thiện báo cáo trước khi trình Quốc hội.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nêu rõ mục đích sửa đổi Luật Đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở…

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương và 194 điều. So với Luật Đất đai năm 2003, bố cục dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tăng thêm 6 chương và 48 điều.

Nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh và huyện; bổ sung việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các vùng kinh tế- xã hội và thực hiện lồng ghép quy hoạch này vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; lồng ghép quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề giao đất; định giá đất; xử lý đối với trường hợp thu hồi đất do vi phạm; thế chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại ngân hàng ở nước ngoài…

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết