15/07/2012 - 19:43

Các bước tiến hành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Theo Kế hoạch số 12-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tiến hành kiểm điểm trong tháng 7 và tháng 8; cấp trên cơ sở và tương đương tiến hành kiểm điểm trong tháng 8 và tháng 9; cấp cơ sở và đảng viên tiến hành kiểm điểm trong các tháng 9, 10, 11 năm 2012. Để các cấp ủy đảng tiến hành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, hướng dẫn như sau:

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, việc tổ chức kiểm điểm lần này được tiến hành theo ba bước sau:

* Bước 1: Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và gợi ý kiểm điểm

- Trong bước 1 cần chú ý thực hiện 3 việc: Lấy ý kiến góp ý của tổ chức và cá nhân; gợi ý và chỉ đạo kiểm điểm của cấp trên đối với cấp dưới; phương pháp lấy ý kiến góp ý và gợi ý kiểm điểm.

Về phương pháp lấy ý kiến góp ý và gợi ý kiểm điểm, cần lưu ý:

- Lấy ý kiến của các tổ chức bằng cách gửi văn bản nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận; ý kiến góp ý của tập thể được thảo luận, thống nhất và thể hiện bằng văn bản, do đại diện thường vụ cấp ủy hoặc đại diện lãnh đạo ký tên, đóng dấu, gửi về nơi nhận.

- Lấy ý kiến của cá nhân bằng cách mời họp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận và phát phiếu xin ý kiến để cá nhân góp ý trực tiếp vào phiếu, gửi về nơi nhận. Ý kiến góp ý của cá nhân thực hiện bằng văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người góp ý và của tổ chức, cá nhân được góp ý. Ý kiến góp ý đối với cá nhân thuộc BTV cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nào thì gửi về BTV cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó để tập hợp.

- Việc lấy ý kiến góp ý của cá nhân các đồng chí nguyên là cấp ủy viên, nguyên là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu thì chỉ lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nghỉ hưu tại địa phương, sinh hoạt đảng tại địa phương hoặc nghỉ hưu tại cơ quan, đơn vị đó.

- BTV cấp ủy cấp trên gợi ý nội dung cần đi sâu kiểm điểm đối với tập thể và đảng viên (kể cả đảng viên nghỉ hưu) thuộc diện cấp mình quản lý (nếu thấy cần thiết) bằng văn bản, gửi đến tổ chức và cá nhân.

- Chi ủy gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên (nếu xét thấy cần) bằng văn bản hoặc đại diện chi ủy góp ý trực tiếp tại hội nghị kiểm điểm của chi bộ.

* Bước 2: Tiếp thu ý kiến góp ý, xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân và tiến hành kiểm điểm

Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp, BTV Thành ủy, BTV các quận ủy, huyện ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, BTV đảng ủy trực thuộc Thành ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân căn cứ vào nội dung kiểm điểm nêu trên và Quy định những điều đảng viên không được làm để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm.

- Về trình tự kiểm điểm:

Cần đi sâu kiểm điểm về những nội dung góp ý, gợi ý (nếu có), trả lời thẳng vào các câu hỏi, các nội dung kiểm điểm theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục, sau đó tiến hành kiểm điểm theo trình tự như sau:

Tiến hành kiểm điểm tập thể trước, kiểm điểm cá nhân sau. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước cho các thành viên lãnh đạo để nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến góp ý.

Tiến hành kiểm điểm cá nhân người đứng đầu trước, các thành viên khác sau. Từng cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm trước tập thể, để các thành viên khác góp ý trực tiếp tại hội nghị; sau đó cá nhân tiếp thu và hoàn thiện bản kiểm điểm.

Hội nghị kiểm điểm của BTV quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV đảng ủy trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố phải có đại diện lãnh đạo của các ban đảng Thành ủy và Bộ phận Thường trực ở Thành ủy dự, theo dõi.

Hội nghị kiểm điểm của cấp cơ sở phải có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và bộ phận Thường trực cấp ủy cấp trên cơ sở dự, theo dõi.

* Bước 3: Báo cáo, thông báo kết quả kiểm điểm

Sau khi hoàn thành kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kiểm điểm với cấp trên và thông báo, tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân. Cụ thể như sau:

1. Tập thể và cá nhân cấp dưới báo cáo kết quả kiểm điểm với cấp trên.

Nội dung báo cáo của tập thể, gồm: Tổng hợp tình hình, ưu điểm, khuyết điểm trong tổ chức kiểm điểm; đánh giá chung về kết quả kiểm điểm của cấp mình và của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Kết quả kiểm điểm của tập thể; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân về những khuyết điểm, yếu kém đối với 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 nêu. Lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém. Đề xuất, kiến nghị, rút kinh nghiệm về phương pháp, cách thức tổ chức kiểm điểm cho các lần tiếp theo.

Nội dung báo cáo của cá nhân, gồm: Kiểm điểm tự phê bình về 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 nêu và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân. Lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém.

BTV cấp ủy sẽ xem xét, chỉ đạo kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại đối với tổ chức và cá nhân trực thuộc cấp mình, nếu xét thấy kiểm điểm không đạt yêu cầu.

2. Báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể:

- BTV cấp ủy các cấp báo cáo trước ban chấp hành đảng bộ.

- Đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kiểm điểm (tập thể và cá nhân) với đảng ủy cơ quan, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

3. Thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể và cá nhân:

Việc thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể và cá nhân thuộc thành phần lấy ý kiến thực hiện như sau:

- Thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể bằng văn bản;

- Thông báo, tiếp thu góp ý của cá nhân thực hiện với các hình thức phù hợp: có thể bằng văn bản, có thể cử đại diện cấp ủy gặp thông báo, trao đổi qua điện thoại, hộp thư điện tử...

HOÀI THU (lược ghi)

Chia sẻ bài viết