02/08/2017 - 14:43

Thượng tá Phạm Ngọc Quang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân- nhiệm vụ hàng đầu của quân đội 

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những bài viết bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Họ tự đặt ra vấn đề “Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ dân hay bảo vệ Đảng”, cho rằng: “Quân đội của một đất nước phải là lực lượng phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, không thể phục vụ lợi ích riêng cho một cá nhân nào, một đảng phái chính trị nào…”. Tuy nhiên, cách lập luận này hoàn toàn xa lạ trong thực tiễn.

Chúng ta đều biết rằng, quân đội ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp. Quân đội xuất hiện đồng thời cùng với sự ra đời của Nhà nước. Đó là công cụ của Nhà nước, một mặt, thực hiện chức năng cai trị của Nhà nước, mặt khác, bảo vệ lãnh thổ và lợi ích của quốc gia - dân tộc. Vì vậy, quân đội trước tiên phải bảo vệ Nhà nước đã sản sinh ra và nuôi dưỡng quân đội.

Ở Việt Nam, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Quân đội Nhân dân Việt Nam là mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng lãnh đạo. Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời trước khi có Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì vậy bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bảo vệ bộ tham mưu tối cao của cách mạng Việt Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam đương nhiên có trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong bất kỳ tình huống nào. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân”. Đảng ta cũng chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của Quân đội ta là phải tuyệt đối trung thành, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lực lượng vũ trang thành phố rèn luyện thể lực, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PHẠM TRUNGLực lượng vũ trang thành phố rèn luyện thể lực, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PHẠM TRUNG

Âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm thực hiện “phi chính trị hóa quân đội”, nhằm tách Quân đội Nhân dân Việt Nam ra khỏi Đảng, xa rời mục tiêu lý tưởng, mất phương hướng, làm cho quân đội tự sụp đổ là mục tiêu cuối cùng của chúng. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhằm làm thất bại âm mưu xảo quyệt của kẻ thù trong tình hình hiện nay. Đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Trong chế độ ta, không có sự đối lập về lợi ích giữa Đảng với dân tộc và nhân dân.  Bên cạnh đó, trong lịch sử của dân tộc ta, Quân đội Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ “phục vụ lợi ích riêng của một cá nhân, một nhóm lãnh đạo hay một đảng phái chính trị nào”. Tuy nhiên, các thế lực phản động đã cố tình ám chỉ trong các bài viết trên blog, mạng xã hội, các diễn đàn… Đó là những luận điệu ấu trĩ về chính trị, xuyên tạc, bôi đen về lịch sử. Đồng thời là sự xúc phạm danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam - một Quân đội anh hùng - sinh ra từ nhân dân vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn được Đảng nuôi dưỡng, lãnh đạo và rèn luyện. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta.

Trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định Quân đội ta có nhiệm vụ “bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân” đây không phải là một trật tự ưu tiên mà là nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Vì vậy, không có một thế lực nào, một âm mưu, thủ đoạn nào có thể xuyên tạc nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Phạm Trung (ghi)

Chia sẻ bài viết