22/11/2023 - 06:02

“Từ điển Xuất bản Việt Nam” 

Là công trình do GS.TS Nguyễn Như Ý làm chủ biên, vừa được NXB Thông tin và Truyền thông phát hành.

Các tác giả đã xác định, chọn lọc, giải nghĩa ngắn gọn, cô đọng, chính xác các thuật ngữ, từ, nhóm từ thuộc 4 lĩnh vực của hoạt động xuất bản: xuất bản, in, phát hành và những nhà xuất bản đương đại Việt Nam. Theo quy ước chung, để phục vụ cho việc tra cứu, các thuật ngữ, từ và nhóm từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái Latinh (A, B, C…).

Ở Việt Nam trước đây đã có hai cuốn từ điển về xuất bản. Công trình này tiếp thu có chọn lọc các kết quả đi trước, đồng thời chú ý tiếp nhận, tiếp cận kết quả của một số công trình nước ngoài về Từ điển Xuất bản (có bảng đối chiếu thuật ngữ xuất bản Anh - Việt để bạn đọc tham khảo).

SƠN THỦY

 

Chia sẻ bài viết