29/12/2020 - 19:36

Ðề nghị thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy ước ở khu dân cư. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Nhằm triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBND quận Ninh Kiều đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp thực hiện cụ thể. Qua đó, triển khai và phát động đăng ký thực hiện các nội dung của Cuộc vận động đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ðến nay, có 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, với những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Qua thực hiện, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành quận và UBND các phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, tạo môi trường gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Ðồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước và các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với triển khai phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.

Các nội dung trên đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân. Bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình, xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chia sẻ bài viết