17/10/2021 - 21:05

Ðề nghị thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Cử tri đề nghị quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Trong Nghị quyết số 09/NQ-CP, ngày 3-2-2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT làm đầu mối phụ trách quản lý chất thải rắn. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã giao Sở TN&MT làm đầu mối quản lý chất thải rắn ở địa phương. Sở TN&MT cũng đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10-4-2019 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn đã có nhiều sự chuyển biến tích cực. Trong đó, Sở TN&MT đã đôn đốc các quận, huyện thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt; đảm bảo giữ gìn vệ sinh đô thị trong quá trình thu gom, trung chuyển. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 98,42% (chỉ tiêu năm là 98%). Ðồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch phân loại rác sinh hoạt cho cả thành phố. Song song đó là nỗ lực kêu gọi đầu tư các dự án về xử lý chất thải rắn; tích cực tham mưu UBND thành phố ban hành bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý, chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Cần Thơ, nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường…

Chia sẻ bài viết