15/08/2022 - 18:27

Ðề nghị kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị thường xuyên kiểm tra thực tế từng dự án, công trình để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng tờ trình về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022, tờ trình về danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 gửi UBND thành phố trình HÐND thành phố thông qua.

Ðối với danh mục các dự án cần thu hồi đất để lựa chọn nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định, Sở báo cáo UBND thành phố xem xét, trình HÐND thành phố xem xét. Bên cạnh đó, Sở đã gửi văn bản đến UBND các quận, huyện rà soát, đăng ký bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022.

Việc kiểm tra thực tế các công trình được thực hiện thường xuyên, nhất là các khu dân cư tự phát, trường hợp vụ việc cần sự phối hợp giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành thì chủ động họp, tìm giải pháp hoặc báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời.

Chia sẻ bài viết