19/08/2020 - 19:41

Ðề nghị kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố để yêu cầu các cơ sở thực hiện đầy đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 15 cuộc thanh tra (2 cuộc theo kế hoạch, 13 cuộc đột xuất) việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản đối với 28 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua thanh tra, phát hiện 7 trường hợp vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo đối với 1 trường hợp, 6 trường hợp phạt tiền với số tiền 125 triệu đồng. Ðồng thời, tiếp tục theo dõi, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 3 trường hợp phản ánh ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường.

Ðối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố, kết quả thanh tra, kiểm tra các quy định về thủ tục môi trường cho thấy, các cơ sở đều thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; có xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống xử lý nước thải, túi biogas. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở trong quá trình hoạt động thực hiện chưa tốt về môi trường, cụ thể như: Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 1 bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường với số tiền 100 triệu đồng; cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt bị xử phạt với số tiền 45 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết