19/05/2023 - 19:56

Ðề nghị kiểm tra dự án khu đô thị triển khai chậm

Cử tri phản ánh dự án khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương triển khai chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, kiểm tra để đảm bảo quyền lợi người dân. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Dự án khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương được UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư số 940/QÐ-UBND ngày 6-4-2016, chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Ðầu tư Phát triển Miền Nam, quy mô dự án 93,19ha.

Ngày 29-3-2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 768/QÐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8, Ðiều 1, Quyết định chủ trương đầu tư số 940/QÐ-UBND ngày 6-4-2016 của UBND thành phố Cần Thơ. Trong đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Triển khai hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: từ năm 2016 đến năm 2020; khởi công xây dựng: năm 2020; kết thúc xây dựng và bàn giao cơ sở hạ tầng: năm 2025 (không kéo dài thời gian thực hiện dự án). Ngày 16-7-2020, UBND thành phố ban hành Công văn 2098/UBND-XDÐT về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương do Công ty Cổ phần Ðầu tư Phát triển Miền Nam làm chủ đầu tư (tăng thêm 21 tháng vào tiến độ thực hiện dự án).

Dự án còn trong giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, di định cư và chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư, do người dân chưa đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; không có nền tái định cư để giao cho người dân khi thực hiện việc thu hồi đất; chờ quy hoạch phân khu để thực hiện hồ sơ chấp thuận đầu tư (21 tháng); năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hiện nay, thành phố đang rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, trong đó có dự án khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương thuộc danh sách các dự án rà soát về pháp lý. Sau khi có kết quả rà soát, thành phố sẽ thông tin đến cử tri.

Chia sẻ bài viết