29/05/2023 - 18:43

Ðề nghị khắc phục tình trạng chi hỗ trợ sai đối tượng

Cử tri quận Cái Răng phản ánh vấn đề hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố còn một số trường hợp sai đối tượng, đề nghị rà soát và có biện pháp khắc phục. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố như sau:

Trong năm 2022, Sở LÐ-TB&XH đã thực hiện 12 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra tại 41 đơn vị, địa phương, trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại một số địa phương. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, đề nghị khắc phục những hạn chế, sai sót.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở LÐ-TB&XH đã phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát các hồ sơ tồn đọng trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 52/NQ-HÐND, báo cáo kết quả theo quy định.

Riêng đối với quận Cái Răng, Phòng LÐ-TB&XH quận Cái Răng đã kịp thời tham mưu giúp UBND quận ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 52/NQ-HÐND đúng quy định, công khai, minh bạch. Trong quá trình thực hiện chính sách, Phòng LÐ-TB&XH đã phối hợp với UBND các phường tham mưu UBND quận giải quyết dứt điểm các trường hợp phản ánh, khiếu nại liên quan đến chính sách hỗ trợ và được sự đồng tình, thống nhất của người dân.

Sở LÐ-TB&XH tiếp thu ý kiến của cử tri, trường hợp quý cử tri phát hiện sai sót, xin phản ánh cụ thể, Sở LÐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp địa phương rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, xin ý kiến UBND thành phố có giải pháp xử lý theo quy định.

Chia sẻ bài viết