25/05/2022 - 18:47

Ðề nghị hỗ trợ bảo hiểm cho những người tham gia ban bảo vệ dân phố

Cử tri tiếp tục đề nghị có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho những người tham gia ban bảo vệ dân phố và nâng mức hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản khi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, Bộ Công an đang tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để trình Quốc hội xem xét, ban hành. Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu các nội dung trình HÐND thành phố điều chỉnh các chế độ, chính sách được quy định tại Nghị quyết số 08/2012/NQ-HÐND ngày 5-12-2012 về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn, ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. Trong đó, có xem xét đến các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho những người tham gia ban bảo vệ dân phố và nâng mức hỗ trợ cho tổ trưởng tổ nhân dân tự quản…

Chia sẻ bài viết