26/05/2023 - 19:38

Ðề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri huyện Phong Ðiền phản ánh, nhiều hộ dân có đất tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ muốn được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất thương mại, dịch vụ, nhưng không được phép. Cử tri đề nghị ngành chức năng kiểm tra, giải quyết và thông tin cho cử tri biết. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Ðiều 52 Luật Ðất đai năm 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Luật Ðất đai 2013 quy định: UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5ha trở lên phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

Theo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Ðiền đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4380/QÐ-UBND các thửa đất nằm tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Rạch Chuối có chức năng theo quy hoạch là các dự án khu đô thị mới, làng du lịch, khu di tích, đất cơ sở tôn giáo. Do đó, các vị trí (nêu trên) hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để xây dựng nhà ở và chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ để xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ là chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ Luật Ðất đai năm 2013 và văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 7-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất cũng như các quy định pháp luật có liên quan, đề nghị cử tri liên hệ UBND huyện Phong Ðiền là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết.

Chia sẻ bài viết