26/02/2022 - 18:24

Ðề nghị đưa học sinh vào tính chung với hộ gia đình khi tham gia BHYT

Cử tri huyện Phong Ðiền đề nghị xem xét đưa đối tượng là học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vào tính chung với số thành viên của hộ gia đình khi tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT cho hộ gia đình. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Căn cứ Luật BHYT; Luật sửa đổi, bổ sung một số Ðiều của Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng và được cơ quan bảo hiểm xã hội trích lại 5% số thu để lại cho nhà trường làm kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại trường.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2, Ðiều 13 của Luật BHYT “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Ðiều 12 của Luật BHYT thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Ðiều 12 của Luật BHYT” và theo quy định tại điểm e, khoản 1, Ðiều 7, Nghị định số 146/2018/NÐ-CP đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng.

Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc nhóm 4 được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, còn hộ gia đình thuộc nhóm 5, do đó để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT, người tham gia BHYT nếu là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác - thẻ ưu tiên) thì bắt buộc đăng ký tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng học sinh, sinh viên. Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Như vậy, việc đưa đối tượng là học sinh khi tham gia BHYT vào tính chung với số thành viên của hộ gia đình khi tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT cho hộ gia đình là không có cơ sở để thực hiện.

Chia sẻ bài viết