26/12/2021 - 20:30

Ðề nghị có chính sách hỗ trợ người tham gia Ban bảo vệ dân phố

Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho những người tham gia Ban bảo vệ dân phố và nâng mức hỗ trợ cho Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản khi tham gia làm nhiệm vụ. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Hiện nay, các quy định của Trung ương chưa có quy định về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho những người tham gia Ban bảo vệ dân phố. Hiện nay, Bộ Công an đang tham mưu trình Chính phủ dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội ban hành, trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố ban hành nghị quyết để điều chỉnh các chế độ, chính sách được quy định tại Nghị quyết số 08/2012/NQ-HÐND ngày 5-12-2012 của HÐND thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. Ðồng thời, điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 26/2013/QÐ-UBND ngày 8-11-2013 của UBND thành phố về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.

Chia sẻ bài viết