31/10/2021 - 19:12

Ðề nghị có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TÐC) thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

UBND quận Ninh Kiều, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TÐC quận thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TÐC các dự án theo quy định pháp luật và Quyết định số 15/2014/QÐ-UBND và Quyết định số 19/2016/QÐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QÐ-UBND của UBND thành phố.

Khoản 2, Ðiều 87, Luật Ðất đai năm 2013 quy định: “Ðối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, TÐC thì thực hiện theo khung chính sách đó”. Theo đó, các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, UBND thành phố áp dụng quy định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, TÐC đã cam kết.

Các trường hợp bị thu hồi đất do ảnh hưởng các dự án, công trình có sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, người dân có nhiều quyền lợi. Theo Công văn số 3882/UBND-KT và Công văn số 4120/UBND-KT của Chủ tịch UBND thành phố về chính sách hỗ trợ đất ở (mua nền TÐC) cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp với diện tích lớn để thực hiện dự án khu TÐC An Bình: trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp không có nhà trên đất, không có đất ở với diện tích từ 1.000-2.000m2, nếu có nhu cầu mua thì xem xét hỗ trợ mua 1 suất TÐC tối thiểu 60m2; từ trên 2.000m2 trở lên, nếu có nhu cầu mua thì xem xét hỗ trợ mua 2 suất TÐC tối thiểu 60m2. Do đó, các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do ảnh hưởng các dự án khác trên địa bàn quận (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương, khu TÐC Ninh Kiều) với diện tích đất nông nghiệp lớn tương tự khu TÐC An Bình, nhưng không được hỗ trợ mua nền TÐC.

 

Chia sẻ bài viết