11/07/2020 - 17:14

Ðề nghị cho biết phương án bồi thường thiệt hại

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thông tin phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới do Công ty TNHH MTV Phạm Trí làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Căn cứ quy định của Luật Ðất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND thành phố đã ủy quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho UBND cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 19-2016/QÐ-UBND ngày 11-7-2016 của UBND thành phố. Theo đó, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đô thị mới trên địa bàn phường Bình Thủy do Công ty TNHH MTV Phạm Trí làm chủ đầu tư, thuộc thẩm quyền của UBND quận Bình Thủy. Trong quá trình thực hiện Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án được thành lập phải thực hiện đầy đủ các bước trình tự, thủ tục, công khai phương án để các hộ dân bị ảnh hưởng biết.

Theo báo cáo của UBND quận Bình Thủy, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4), phường Bình Thủy đã được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 2346/QÐ-UBND ngày 6-4-2020. Hiện nay, trên cơ sở các nội dung đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án của Công ty TNHH MTV Phạm Trí, UBND quận Bình Thủy đang thực hiện thẩm tra, rà soát, đối chiếu với quy định để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi UBND quận Bình Thủy phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/5000 dự án sẽ tiến hành triển khai đến các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Chia sẻ bài viết