12/07/2008 - 08:03

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ, tắc trách, cản trở trong thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Ngày 11-7-2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi chậm trễ, tắc trách, gây cản trở trong quá trình thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30), nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có kết quả Đề án 30 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Thủ tướng chỉ rõ, việc thực hiện Đề án 30 là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ từ nay đến cuối năm 2010. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án 30 theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ, cũng như chủ động phối hợp với Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ CCTTHC tại Bộ, ngành, địa phương mình theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý những trường hợp chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của Tổ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đăng tải những trường hợp này trên trang tin điện tử của Tổ công tác và Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

VĂN HIẾN

Chia sẻ bài viết