17/01/2013 - 22:02

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Văn phòng Quốc hội cần chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ sửa đổi Hiến pháp 1992

* Tiếp nhận ý kiến đóng góp trực tiếp của nhân dân tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(TTXVN)- Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013 của Văn phòng Quốc hội sáng 17-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần tổ chức nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tập hợp đầy đủ, chính xác ý kiến đóng góp của nhân dân; tham mưu, phục vụ Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội.

Đánh giá trong thành tích chung của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội năm 2012, có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kết quả này đã thể hiện sự cố gắng, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Quốc hội; đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Đề cập đến khối lượng công việc rất lớn trong năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thật tốt công tác tham mưu, phục vụ triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 đúng tiến độ, chất lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013, đặc biệt chuẩn bị thật tốt cho việc Quốc hội giám sát tối cao 2 chuyên đề lớn: Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012 và việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012. Tổ chức thực tham mưu, phục vụ tốt việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu/phê chuẩn.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chú ý đảm bảo chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, tránh chồng chéo; lề lối làm việc, phương thức phối hợp, quy trình xử lý công việc thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý Văn phòng Quốc hội đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ.

* Ngày 17-1, thông tin về Kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 của Quốc hội và Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho biết, việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được tổ chức chủ yếu theo hình thức hội nghị, hội thảo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận các ý kiến đóng góp trực tiếp bằng văn bản của các tầng lớp nhân dân để tổng hợp chung.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động chủ yếu sau:

- Các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức các cuộc họp chuyên đề để góp ý về các nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mỗi hội đồng hoặc liên hội đồng tư vấn trong tháng 1-2013;

- Tổ chức lấy ý kiến các vị Ủy viên đoàn chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) vào ngày 17-1-2013.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào ngày 17-1-2013.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các thời kỳ; Ban Chủ nhiệm các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (dự kiến vào nửa cuối tháng 2-2013).

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên và một số tổ chức xã hội khác (dự kiến vào nửa cuối tháng 2-2013).

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dự kiến vào nửa đầu tháng 3-2013)

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (dự kiến vào nửa cuối tháng 3-2013)

- Tổ chức bộ phận thường trực tại cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tiếp nhận các góp ý trực tiếp của nhân dân.

Nội dung các ý kiến đóng góp cũng như việc tổng hợp các ý kiến cần tập trung đánh giá chung về dự thảo sửa đổi Hiến pháp; ý kiến về từng nội dung trong Dự thảo (theo từng chương), trong đó nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp.

Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức thành viên chủ động lấy ý kiến các thành viên, hội viên, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức mình gửi đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại địa phương và gửi báo cáo về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp chung. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai phục vụ chu đáo các hội nghị lấy ý kiến do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức; đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý gửi tới Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 31-3-2013...

Chia sẻ bài viết