20/05/2020 - 08:32

Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ

Ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao đời sống nhân dân 

Trong 5 năm qua, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của TP Cần Thơ đã phát triển vượt bậc, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của các cấp lãnh đạo, là nỗ lực của Đảng bộ Sở KH&CN thành phố Cần Thơ (KH&CN) trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo  Sở KH&CN trao đổi về tình hình thực hiện hoạt động KH&CN năm 2020 với quận Bình Thủy.  Ảnh: Sở KH&CN cung cấp

Theo đồng chí Ngô Anh Tín, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở sâu sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trên 95% đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động tham gia học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Đảng ủy Sở và chi ủy các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ, không có đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Đảng ủy Sở KH&CN chú trọng công tác xây dựng đội ngũ, phát triển tổ chức, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở có 5 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên. Đến nay, nâng lên 6 chi bộ trực thuộc với 98 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới vượt 3 lần chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ, 100% CCVC được đào tạo đủ chuẩn theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó xác định KH&CN là khâu đột phá thứ ba, Sở KH&CN tham mưu với Thành ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1-8-2016 “Về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ”, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 23-9-2016 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU và nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng KH&CN. 

Giai đoạn 2015-2020, thành phố đã triển khai thực hiện 60 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, 70 nhiệm vụ cấp quận - huyện; tập trung hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường; phát triển kỹ thuật chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương và vùng ĐBSCL; phát triển các loại hình du lịch theo hướng bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chủ chốt của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

Thị trường KH&CN của thành phố từng bước hình thành và phát triển thông qua Sàn giao dịch công nghệ ảo, các hoạt động triển lãm, giới thiệu, kết nối cung cầu công nghệ. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ - bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ - nâng cao năng suất chất lượng... đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thành phố. Đến nay, thành phố có 14 tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành Mạng lưới liên kết Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ và là thành viên Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL.

Hoạt động cung ứng dịch vụ tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng của Cần Thơ đã trở thành đầu mối của vùng ĐBSCL. Các phòng thí nghiệm duy trì công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025 và tiếp tục được 6 Bộ, ngành chỉ định là phòng thí nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hiện tại, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ cung cấp dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho vùng ĐBSCL, các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đoàn thể, phòng chống tham nhũng… đạt hiệu quả cao. Đồng chí Ngô Anh Tín, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đảng viên, CCVC. Tăng cường tiềm lực KH&CN, đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị để tăng cường năng lực KH&CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Cần Thơ.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết