10/08/2022 - 08:08

Trợ giúp pháp lý góp phần xây dựng nông thôn mới 

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong xây dựng nông thôn mới, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1918/BTP-TGPL về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

TGPL lưu động tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QÐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15-11-2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QÐ-TTg; có giải pháp duy trì các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và khắc phục, hỗ trợ các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc có các tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả còn hạn chế.

Về tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, Công văn số 1918/BTP-TGPL của Bộ Tư pháp yêu các đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các nhiệm vụ triển khai công tác PBGDPL theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QÐ-TTg ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Lựa chọn nội dung PBGDPL trên cơ sở bám sát nhu cầu của người dân, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, pháp lý và tình hình thực tiễn; tập trung PBGDPL gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; những vấn đề nóng về tình hình thi hành pháp luật đang xảy ra tại cơ sở, vấn đề dư luận quan tâm và cần định hướng dư luận; triển khai có hiệu quả Quyết định số 407/2022/QÐ-TTg ngày 30-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đổi mới hình thức PBGDPL theo hướng đa dạng hóa, triển khai các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; truyền thông trên mạng xã hội; tăng thời lượng và nội dung PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh… Tổ chức thực hiện hiệu quả quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng các mô hình hòa giải ở cơ sở hiệu quả… Rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, công chức tư pháp hộ tịch và các công chức thực hiện công tác PBGDPL, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ðối với việc nâng cao nhận thức, thông tin về TGPL; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL, ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung Tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ, cho biết: Theo tinh thần Công văn số 1918/BTP-TGPL Bộ Tư pháp, đề nghị các đơn vị nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết điểm hoặc luân phiên theo địa bàn về trợ giúp pháp lý cho những người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở (công an xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch...), tổ chức, đoàn thể của cấp xã để kịp thời giải thích cho người dân về quyền được TGPL, hướng dẫn người thuộc diện TGPL liên hệ với tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL tại địa phương. Tăng cường hiểu biết về TGPL của người dân vùng nông thôn nhằm kịp thời tiếp cận TGPL khi có yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật. Thông tin, truyền thông rộng rãi về công tác TGPL dưới nhiều hình thức tại vùng nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, thu hút các nguồn lực tham gia vào hoạt động TGPL tại vùng nông thôn. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, tổ chức hữu quan tại cơ sở ở các địa phương. Nghiên cứu để có thể thực hiện phối hợp các hoạt động TGPL phù hợp trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan, nhưng đảm bảo không chồng chéo về đối tượng và nội dung hỗ trợ trên cùng địa bàn.

Chia sẻ bài viết