14/09/2019 - 18:19

Triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050… 

Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ như: định hướng phát triển thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển cả nước và vùng ĐBSCL. Sắp xếp không gian hợp lý, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên quận, huyện. Việc triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định lập quy hoạch thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp nhân sự, kinh phí thực hiện…

UBND thành phố giao Sở Xây dựng thành phố chịu trách nhiệm dự thảo Quyết định Quy chế hoạt động, đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Hội đồng Quy hoạch thành phố, kết nối các thành viên trong Hội đồng Lập quy hoạch thành phố trong triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch vốn lập quy hoạch thành phố trình UBND thành phố bố trí kế hoạch vốn. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành phố…

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thành phố với các nội dung chủ yếu là thành lập Cơ quan lập quy hoạch thành phố (đã hoàn thành); xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán: xây dựng kế hoạch triển khai lập quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn, lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch… (thực hiện từ tháng 8-2019 đến tháng 11-2019). Bước tiếp theo lập quy hoạch thành phố (từ tháng 12-2019 đến tháng 10-2020); lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch (tháng 11-2020); trình thẩm định quy hoạch (tháng 12-2020); trình HĐND thành phố thông qua quy hoạch (tháng 1-2021); trình Thủ tướng phê duyệt (tháng 1-2021)…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết