30/11/2018 - 23:05

Triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

(CT)- Ngày 30-11-2018, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

 Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Sở Nội vụ triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020); Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020); Kế hoạch số 05-KH/BCS của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020), thành phố thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 cơ quan, tổ chức hành chính cấp thành phố theo hướng giảm 42 đầu mối bên trong; đồng thời, đối với hệ thống chính trị cơ sở, triển khai thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu, như: thí điểm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn; thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh. Đối với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020), sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố giảm 29 đơn vị, 22 trạm và liên trạm, 3 phòng trực thuộc trung tâm, tăng 1 đơn vị do thành lập mới; giảm 61 đơn vị và 62 điểm trường thuộc đơn vị sự nghiệp cấp huyện; chuyển 10 đơn vị thành công ty cổ phần, xã hội hóa, hạch toán như doanh nghiệp…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành 2 Đề án cũng như thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, nghiên cứu điều chỉnh hoặc thay đổi cho phù hợp.

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết