14/04/2013 - 20:43

NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên trong việc phát và quản lý thẻ đảng viên

* Hỏi: Tôi tên Nguyễn Văn B, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan Ủy ban nhân dân xã X, huyện A, thành phố Cần Thơ. Ngày 9-1-2010 tôi được kết nạp vào Đảng. Sau hơn 2 năm được chuẩn y công nhận đảng viên chính thức, tôi mới được cấp ủy chi bộ phát thẻ đảng viên tại nơi tôi đang tiếp dân và đề nghị tôi chỉ được sử dụng thẻ đảng viên khi biểu quyết trong sinh hoạt đảng và trong đại hội chi bộ, đảng bộ. Vậy xin hỏi: việc quy định phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên và trách nhiệm của các cấp ủy trong việc phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên như thế nào? Trường hợp chi bộ ở nơi tôi đang sinh hoạt quán triệt việc phát thẻ và sử dụng thẻ đảng viên như vậy là đúng hay sai?

N.V.B. (Cần Thơ)

* Đáp:

1. Việc phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên

Thực hiện theo Điều 6, Điều lệ Đảng và Điểm 13 (13.1) Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Thi hành Điều lệ Đảng” (khóa XI), cụ thể như sau:

- Thẻ đảng viên được phát cho đảng viên chính thức, chi bộ tổ chức phát thẻ cho đảng viên trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Đảng viên được nhận thẻ đảng viên phải thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên, khi mất hoặc làm hỏng thẻ đảng viên phải báo cáo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng xét, ra quyết định phát thẻ đảng viên và quản lý sổ phát thẻ đảng viên. Đảng ủy ngoài nước xét, quyết định phát thẻ đảng viên cho đảng viên ở ngoài nước.

- Đảng viên sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng bộ các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

2. Về trách nhiệm của các cấp ủy trong việc phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên

Thực hiện theo Điểm 7 (7.2) Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư “một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” (khóa XI), cụ thể như sau:

- Cấp ủy cơ sở: Lập danh sách đảng viên được đề nghị cấp thẻ xét và làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp xét phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng. Sau khi có quyết định phát thẻ của cấp ủy có thẩm quyền, chi bộ tổ chức phát thẻ đảng viên tại cuộc họp chi bộ; định kỳ hằng năm chi bộ kiểm tra thẻ của đảng viên trong chi bộ.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng: Xét, ra quyết định phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng; lập danh sách đảng viên được phát thẻ trong đảng bộ; tổ chức điền, viết thẻ đảng viên và quản lý sổ phát thẻ đảng viên; xét ra quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng.

- Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện việc phát và quản lý thẻ đảng viên; hằng năm báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy, trường hợp đồng chí Nguyễn Văn B sau hơn 2 năm được chuẩn y công nhận đảng viên chính thức, cấp ủy chi bộ phát thẻ đảng viên tại nơi đồng chí đang tiếp dân là chưa đúng theo quy định. Đối với việc sử dụng thẻ đảng viên của đồng chí để biểu quyết trong sinh hoạt đảng và trong đại hội chi bộ, đảng bộ là thực hiện đúng theo quy định hướng dẫn.

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY CẦN THƠ

Chia sẻ bài viết