01/07/2016 - 22:12

Nhịp cầu dân cử

Tổ chức hoạt động của ban kinh tế và ngân sách hđnd thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND thành phố được HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu ra tại kỳ họp thứ nhất vào tháng 6 năm 2011 với 9 thành viên. Ban được bố trí 3 thành viên hoạt động chuyên trách, bao gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên. 1 Phó Trưởng Ban và các thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm. Đến kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII, HĐND thành phố bầu bổ sung thêm 1 Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách (từ Ủy viên chuyên trách Ban).

Trình độ chuyên môn của thành viên Ban: Đại học 2, sau đại học 7; trong đó có 1 thành viên có học hàm, học vị PGS - tiến sĩ, 1 thành viên có học vị tiến sĩ.

Nhiệm kỳ qua, với số lượng, cơ cấu thành viên, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố đảm bảo hoạt động theo Luật định, từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất ý chí, nguyện vọng của cử tri đến với Đảng, Nhà nước thông qua hoạt động giám sát, thẩm tra tại mỗi kỳ họp,… Qua đó, góp phần quan trọng cho hiệu quả hoạt động HĐND và quá trình xây dựng phát triển địa phương. Tuy nhiên, do hầu hết các thành viên của Ban là trưởng đầu ngành các đơn vị, công việc quản lý, lãnh đạo, điều hành hoạt động tại cơ quan nhiều nên thời gian dành cho hoạt động của Ban chưa thỏa đáng, chưa phát huy hết trí tuệ tập thể nên phần nào cũng đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động của Ban.

Mặc dù việc bố trí chức danh Trưởng ban hoạt động chuyên trách có nhiều thuận lợi, nhưng về cơ cấu Đảng trong cấp ủy chưa được bố trí tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Chia sẻ bài viết