07/05/2021 - 08:38

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Một số bài học kinh nghiệm:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật, nhằm phục vụ cho quá trình hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung do Trung ương yêu cầu.

- Phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp để quán triệt tạo được sự chuyển biến tích cực và thống nhất chung về nhận thức, phương pháp lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Kịp thời thể chế hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng nghị quyết của HĐND các cấp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương và trên địa bàn thành phố.

- Bảo đảm thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN, các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện các hoạt động của HĐND các cấp. Thường xuyên theo dõi hoạt động để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn giúp HĐND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

- Trong quá trình hoạt động cần có sự chỉ đạo nhất quán, kiên quyết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của các ngành, các cấp các địa phương. Đề ra lộ trình thực hiện hợp lý, có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐND từng cấp và tình hình thực tế ở từng địa phương.

- Thực hiện tốt vai trò của cơ quan dân cử, là cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Từ đó xây dựng, ban hành các nghị quyết đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của địa phương để nâng cao lòng tin, sự đồng thuận của cử tri đối với hoạt động của HĐND các cấp.

- Thông qua các hoạt động giao ban, hội nghị chuyên đề để hướng dẫn, rút kinh nghiệm, kịp thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay có hiệu quả; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND các cấp, giúp đại biểu chủ động, sáng tạo trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết