14/04/2021 - 06:53

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND (thành phố và cấp huyện), các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. 

Tình hình tổ chức của HĐND các cấp

- Cấp thành phố: Đầu nhiệm kỳ, HĐND thành phố có tổng số 55 đại biểu (trong đó, có 13 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 23,6%; 3 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 5,45%, 1 đại biểu dân tộc ít người, chiếm tỷ lệ 1,81%), chia thành 9 tổ đại biểu theo các đơn vị hành chính của thành phố (mỗi tổ đại biểu có từ 5-10 đại biểu). Qua quá trình hoạt động, đến nay, HĐND thành phố còn 52 đại biểu. HĐND thành phố thống nhất cho thôi nhiệm vụ 3 đại biểu, do được điều động nhận nhiệm vụ mới hoặc chờ đến tuổi nghỉ hưu.

Số lượng đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách là 11 đại biểu. Thường trực HĐND thành phố, gồm: chủ tịch (hoạt động kiêm nhiệm), 2 phó chủ tịch (hoạt động chuyên trách) và 4 ủy viên thường trực; trong đó, chủ tịch HĐND thành phố là phó bí thư thường trực thành ủy; 1 phó chủ tịch là ủy viên ban thường vụ thành ủy, 1 phó chủ tịch là ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố và 4 ủy viên thường trực là trưởng các ban của HĐND thành phố.

HĐND thành phố hiện có 4 ban, mỗi ban có 7-9 thành viên. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của các ban là 9 đại biểu. Cụ thể: Ban Pháp chế có 3 đại biểu (1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban), Ban Kinh tế - Ngân sách có 2 đại biểu (1 trưởng ban và 1 phó trưởng ban), Ban Văn hóa - Xã hội có 2 đại biểu (1 trưởng ban và 1 phó trưởng ban), Ban Đô thị có 2 đại biểu (1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban). Ngoài ra, còn có 1 đại biểu công tác tại Văn phòng HĐND thành phố.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết