08/05/2021 - 20:10

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HÐND, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các văn bản quy định khác của Trung ương có liên quan, thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung do Trung ương yêu cầu.

- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đảm bảo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện tốt các khâu đột phá theo nghị quyết đề ra.

- Ban hành và theo dõi, đôn đốc UBND các cấp trong việc thể chế hóa các nghị quyết của HÐND các cấp được thông qua tại các kỳ họp của HÐND các cấp bảo đảm kịp thời, đúng theo quy định.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND các cấp qua các hoạt động, như: Tổ chức các kỳ họp HÐND các cấp, hoạt động giám sát, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri,...

- Phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song song đó, chuẩn bị tốt các mặt để tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

-Tiếp tục phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội đến giám sát, làm việc tại địa phương.

(Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết