08/05/2021 - 10:54

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

(Tiếp theo kỳ trước)

Ðề xuất, kiến nghị:

- Ðối với Ðảng:

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của HÐND, đặc biệt là việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ có năng lực bảo đảm các chức danh trong HÐND tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và quy định rõ hơn về vai trò của đại biểu kiêm nhiệm trong hoạt động dân cử. Song song đó là tăng số lượng cấp ủy cùng cấp trong thường trực và ban của HÐND để nâng cao vị thế của HÐND, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Ðối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Ðề nghị xem xét về thời gian ban hành nghị quyết về chương trình giám sát, thời gian báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại kỳ họp HÐND phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực tiễn của địa phương và chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị được giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của các đoàn giám sát.

Trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, đối với các nghị quyết của HÐND các cấp nên có hướng dẫn chi tiết để cùng thống nhất thực hiện giữa các địa phương tránh trường hợp cùng một nghị quyết nhưng ở tỉnh này ban hành nghị quyết cá biệt, tỉnh khác ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật.

Hướng dẫn việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo hướng tăng thêm thời gian cho hoạt động thẩm tra của ban HÐND để công tác thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HÐND đảm bảo chất lượng, hiệu quả hơn. Quy định cụ thể việc lấy ý kiến các đối tượng tác động đạt tỷ lệ bao nhiêu thì mới tiến hành bước tiếp theo của quy trình ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật,… Ðồng thời, có văn bản hướng dẫn trong việc xác định, phân loại nghị quyết cá biệt của HÐND.

Quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động cho HÐND, thường trực HÐND, các ban của HÐND, đặc biệt là đối với các chức danh chuyên trách. Quy định cụ thể hơn về bộ máy giúp việc của HÐND cấp huyện, vì hiện nay văn phòng cấp huyện vừa tham mưu cho UBND và HÐND nên đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng hiệu quả chưa cao…

(còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết