06/05/2021 - 10:47

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Nguyên nhân của hạn chế:

- Thường trực HÐND, các ban của HÐND (cấp huyện, cấp xã) thực hiện nhiệm vụ giám sát theo lĩnh vực được phân công rất rộng; trong khi, không có phòng chức năng giúp việc và việc bố trí nhân sự phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của HÐND còn ít (các Ban của HÐND cấp huyện thì không có chuyên viên giúp việc riêng). Cấp huyện chỉ bố trí 1 chuyên viên phục vụ cho HÐND, thường trực HÐND và các ban của HÐND cấp huyện nên trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả mang lại chưa cao, thiếu chiều sâu. Công tác tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo các ban của HÐND thành phố, HÐND, thường trực HÐND, các ban của HÐND cấp huyện trong các hoạt động đôi lúc còn bị động,...

- Hoạt động thẩm tra của các ban của HÐND vẫn còn bị động về thời gian trong việc thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là kỳ họp cuối năm, có liên quan đến lĩnh vực kinh tế (dự toán thu, chi ngân sách), do các đơn vị tham mưu UBND trình nội dung này phải chờ các số liệu chính thức của cấp trên (Trung ương). Mặt khác, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 2, Ðiều 124) “Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HÐND, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến ban của HÐND được phân công thẩm tra để thẩm tra”.

Tuy nhiên, tại tiết 2, khoản 4, Ðiều 124 quy định “Báo cáo thẩm tra phải được gửi đến Thường trực HÐND chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HÐND”. Như vậy, các Ban của HÐND thành phố chỉ còn 5 ngày để thực hiện công tác thẩm tra. Do đó, thời gian để các Ban của HÐND thành phố thẩm tra các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật là quá ít, ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo thẩm tra.

- Do đa số đại biểu HÐND hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc nghiên cứu văn bản chưa nhiều. Tỷ lệ đại biểu tham gia các hoạt động của HÐND, các ban của HÐND và tổ đại biểu HÐND chưa đảm bảo theo quy định cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HÐND, các ban của HÐND và tổ đại biểu HÐND.

-Do tình hình dịch COVID-19, một số hoạt động khảo sát, giám sát không thực hiện được bằng hình thức trực tiếp mà phải chuyển qua hình thức giám sát qua báo cáo, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của HÐND các cấp của nhiệm kỳ.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết