05/05/2021 - 08:25

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Nguyên nhân của ưu điểm:

- Ðược sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Ðảng đối với tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp, đặc biệt là trong việc bảo đảm cơ cấu, thành phần, việc lựa chọn người giới thiệu ra ứng cử đại biểu HÐND, lựa chọn nhân sự làm công tác chuyên trách của HÐND các cấp.

- Tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể HÐND các cấp, trong đó có vai trò nòng cốt, năng động của thường trực HÐND, các ban HÐND, các vị tổ trưởng và thư ký kỳ họp trong thực hiện nhiệm vụ được cử tri giao phó. Trong điều kiện đại biểu cấp huyện, cấp xã hoạt động kiêm nhiệm nhiều, đại biểu hoạt động chuyên trách ít, các lĩnh vực, các vấn đề mà HÐND cấp huyện, cấp xã phải quyết định nhiều lĩnh vực, đội ngũ tham mưu, giúp việc còn thiếu… thì sự cố gắng, nỗ lực của thường trực HÐND, các ban HÐND cấp huyện, cấp xã và đại biểu HÐND trong nhiệm kỳ vừa qua là rất đáng trân trọng.

- HÐND thành phố, cấp huyện có mối quan hệ hài hòa, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các cơ quan, đoàn thể ở địa phương. Chính nhờ sự hợp tác, trao đổi thường xuyên của các cơ quan, đoàn thể đã góp phần giúp cho thường trực HÐND, các ban HÐND và đại biểu HÐND hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các cơ quan, đoàn thể trong thành phố cũng thể hiện vai trò tích cực trong tổ chức thực hiện và góp phần vận động, tuyên truyền cho nhân dân tham gia thực hiện các nghị quyết được HÐND các cấp ban hành.

- HÐND thành phố luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ nên trong hoạt động của HÐND có nhiều thuận lợi.

(Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết