22/05/2021 - 21:22

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Hoạt động giám sát

Trên cơ sở phân công của thường trực HÐND thành phố, hằng năm, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ động xây dựng chương trình hoạt động năm, kế hoạch giám sát cụ thể từng quý, phối hợp thường trực HÐND, các ban của HÐND về thời gian giám sát, đơn vị giám sát để tránh trùng lắp. Nội dung giám sát được tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, hình thức. Nhìn chung, các nội dung trong chương trình hoạt động giám sát của Ban được triển khai thực hiện tốt và đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức 19 cuộc giám sát, làm việc với trên 112 đơn vị cấp thành phố, UBND quận, huyện. Một số nội dung giám sát chủ yếu: việc phát triển các mô hình kinh tế hộ, kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế đô thị; việc thu hút vốn đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương liên quan đến Luật Phí và lệ phí; việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố, công tác khuyến công và việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị. Giám sát kết quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước (có nguồn gốc từ ngân sách) thuộc thành phố quản lý; việc thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố; tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án trọng điểm; việc chi tiền hỗ trợ tạm cư và nợ tái định cư với các hộ dân bị giải tỏa trắng khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc thành phố quản lý; việc xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố...

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng giám sát công tác quản lý, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với chủ dự án trong việc đầu tư, kinh doanh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho người dân tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Tái giám sát việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị theo quy hoạch chung của thành phố; kết quả triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án do HÐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020...

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết